สอนคิดตามแนวทาง...THINKING SCHOOL

 "เด็ก" ก็คือกล้าไม้ที่จะเติบโต เป็นไม้ใหญ่ในวันข้างหน้า จึงควรเพาะบ่ม "ความคิด" ให้เติบใหญ่อย่างสมบูรณ์และถูกทาง 

LEARN MORE
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
ภาพถ่ายหน้าจอ 2564-02-19 เวลา 21.17.27.p

ศึกษาดูงาน การจัดการเรียนรู้

Thinking School 

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ภาพถ่ายหน้าจอ 2564-02-19 เวลา 21.30.38.p

จากใจ...ผู้บริหาร

From my heart

     “ผมขออนุญาตแนะนำโรงเรียนกันทรอมวิทยาคมให้ท่านได้รู้จักเล็กน้อย โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2535 ณ ที่ดินสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 7 ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่ 44 ไร่ มีนักเรียน 432 คน ครู 32 คน ผู้บริหาร 2 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 2คน พนักงาน 3 คน รวม 39 คน ที่นี่ใช้นวัตกรรมหลัก 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ

นวัตกรรมที่ 1 โรงเรียนใช้การบริหารด้วยโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม SBMLD innovation ทำอะไรบ้าง งานฝ่ายอำนวยการ ใช้งานบุคลากรเรื่องการลา ใช้งานสารบรรณหนังสือเข้าออก คำสั่งโรงเรียน โดยการสั่งงานและเกษียนหนังสือผ่านในระบบโปรแกรม อยู่ที่มุมใดของประเทศหรือโลก ขอให้มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ก็สามารถสั่งงาน ตรวจสอบการทำงานของครู เช็คการมาเรียนของนักเรียน ผ่านโปรแกรมได้ตลอดเวลา งานฝ่ายวิชาการ ใช้ในงานจัดการเรียนการสอน งานวัดผลประเมินผล งานประกันคุณภาพภายใน งานจัดตารางเรียน ครูบันทึกแผนการสอน บันทึกเวลาเรียน บันทึกคะแนน โปรแกรมตัดเกรดให้อัติโนมัติ นักเรียนสามารถดูคะแนน เกรดได้แบบ real time กิจการนักเรียน เช็คชื่อมาเรียน กลับบ้าน เยี่ยมบ้านนักเรียน คะแนนความประพฤติ ผ่านระบบโปรแกรม เราได้โล่รางวัล สถานศึกษาดีเด่น ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ใน 4 โรงเรียนทั่วประเทศประมาณเกือบ 400 โรงเรียนที่ใช้โปรแกรมนี้

  นวัตกรรมที่ 2 โรงเรียนจัดการเรียนรู้แบบสอนคิดตามแนวทาง thinking school 100% โดยใช้ต้นแบบจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยให้ครูเขียนแผนการสอนหน้าเดียว แบบสอนคิดตามแนวทาง thinking school ทุกคนทุกคาบทุกวิชา แผนการสอนต้องผ่านการตรวจสอบจาก หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการ      ผู้อำนวยการ เราทำแบบนี้มา 2 ปีเต็มแล้วเราเห็นอะไรเกิดขึ้นบ้าง ที่น่าดีใจคือครูเปลี่ยนแปลงการสอนอย่างสิ้นเชิง ครูเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ครูสอนโดยใช้แผนการสอนแทนหนังสือเรียน ภาพที่คุ้นชิน นักเรียนเราเรียนถึงไหนแล้ว อ้าวเปิดหนังสือหน้า... ไม่มีให้เห็นที่กันทรอมวิทยาคมอีกแล้ว

ครูใช้อุปกรณ์และสื่อประกอบในการสอน ที่นี่ติดตั้งโทรทัศน์หรือโปรเจกเตอร์ ให้ทุกห้อง ขณะนี้ผมต้องซื้อโทรทัศน์มาสำรองไว้ 6 เครื่อง วันไหนห้องไหนโทรทัศน์ขัดข้องต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันที ด้วยครูจะสอนไม่ได้ถ้าไม่มีโทรทัศน์ ที่นี่ครูหลายคนไม่ใช้แม้กระดานดำ มีครูคณิตศาสตร์สอนโดยไม่ใช้กระดานดำ

ภาพถ่ายหน้าจอ 2564-02-19 เวลา 21.21.10.p

     ครูเปลี่ยนบุคลิกภาพ เดิมภาพที่เราคุ้นชินครูคือบุคลิกคนสอนหนังสือ เป็นผู้บอกความรู้ตั้งแต่นาทีที่นักเรียนเข้าห้องมาจนนักเรียนออกจากห้องไป แต่ที่นี่ครูได้เปลี่ยนไปแล้ว ครูที่นี่จะทำหน้าที่เป็น “ผู้อำนวยการ” ให้เกิดการเรียนรู้มากกว่าการสอนหนังสือ ครูป้อนคำถามให้นักเรียนคิด คอยจัดบรรยากาศให้นักเรียนกล้าคิดดังๆ กล้าแสดงออก ครูเป็นผู้บอกช่องทางการสืบค้น ช่องทางในการเรียนรู้ ที่กล่าวมาข้างต้น ผมจึงสรุปได้ว่าครูได้เปลี่ยนแปลงบทบาทจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

ถ้าถามว่า นักเรียนซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษา มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง เมื่อครูเปลี่ยนแปลงไม่ต้องกังวลนักเรียนเปลี่ยนไปแน่นอน ข้อแรก นักเรียนมีความสุข มีความสุขอย่างไร ผมคุยกับลูกๆ นักเรียนถามเขาเรื่องสอนคิด ครึ่งต่อครึ่ง บอกดีมีความสุขดี อีกครึ่งบอกเรียนหนักมากไม่มีเวลาว่าง งานในชั่วโมงก็เยอะ บอกเขาว่างั้นพ่อใหญ่(คำว่า “พ่อใหญ่” เป็นคำที่ผมใช้เรียกแทนคำว่า ผอ. เวลาที่ผมคุยกับนักเรียนที่นี่)จะให้ครูสอนแบบเดิม นักเรียนทั้งหมดบอก “ไม่เอา” เรียนแบบนี้ดีแล้ว มีความสุขดีแล้ว ด้วยการเรียนการสอนที่จบในคาบ เลิกเรียนคือเลิกเรียน ไม่มีการบ้าน ไม่มีรายงาน ที่ผ่านมานักเรียนเลิกเรียนแบบวิตกกังวล การบ้านใครจะช่วยทำ จะไปทำกับใคร รายงานกลุ่มไม่มีใครช่วยเลย วิตกกังวลสารพัด นักเรียนเลยกลับบ้านแบบแบกทุกข์ แต่ตอนนี้ที่นี่ไม่มี โดยหลักทฤษฎีด้านพฤติกรรมแล้วเมื่อนักเรียนไม่เครียด ไม่วิตกกังวล จะแสดงพฤติกรรมในทางบวก และหลักในการเรียนรู้ก็เช่นกัน เมื่อนักเรียน มีสภาวะอารมณ์และจิตใจอยู่ในสภาวะการผ่อนคลาย ที่ไม่เครียดการเรียนรู้จะดีมีประสิทธิภาพ ข้อที่ 2 ที่เราเห็น ปีการศึกษา 2562 ผลสอบโอเน็ตโรงเรียนขยับขึ้น มีคะแนนพัฒนาการเป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนในสังกัด อบจ (2.46) คะแนนเฉลี่ยกระโดดจากอันดับ 24 ของโรงเรียนในสังกัด อบจ. มาเป็นอันดับ 3 ข้อที่ 3 นักเรียนชั้น ม.6 ที่จบปีการศึกษา 2562 ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ ข้อที่ 4 ผมนิเทศการสอนในภาคเรียนที่ผ่านมาสังเกตเห็นความแตกต่างที่ค่อนข้างชัดเจน คือ นักเรียนมีความกล้าในการนำเสนอหน้าชั้นเรียน กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าพูดกล้าตอบครูดังๆ

ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาทั้งหมด เป็นความเก่ง ความสามารถของครูกันทรอมวิทยาคม ผมได้รับความร่วมมือจากคุณครูอย่างดี เราเหนื่อยมากครับกับการเปลี่ยนแปลงนี้ แต่เราก็ภูมิใจมากเหมือนกันครับที่นักเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราต้องการ”

ตัวอย่างแผนการจัดสอน Thinking School

Present

ภาพถ่ายหน้าจอ 2564-02-19 เวลา 21.59.02.p
ภาพถ่ายหน้าจอ 2564-02-19 เวลา 21.17.20.p

รอบรั้วโรงเรียนเรา

News

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

your website

contact

kantromwittayakom school

Success! Message received.